LEGISLATION

Denmark

(NB! Most of the legislation exist in national languages only)

Victim-offender mediation, Victim-offender mediation Act (Lov konfliktråd) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=125406

Order on victim-order mediation (Bekendtgørelse om konfliktråd) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132735

Civil court-connected mediation, the Administration of Justice Act (Retsplejeloven) chapter 27 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183537

Child custody mediation, the Parental Responsibility Act (Forældreansvarsloven) https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=173278

Consumer mediation, Consumer Complaints Act (Forbrukerklageloven) https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=169709

The Mediation and Complaints-Handling Institution for Responsible Business Conduct Act (Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd) https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=142515

Finland

Act on Court-connected Mediation (Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa / Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar)

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110394

http://finlex.fi/en/laki/kaannokset/2011/en20110394 (unofficial English translation)

Act on Mediation in Criminal Cases (Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta/ Lag om medling vid brott och i vissa tvister in Swedish)

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2005/20051015

http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2005/20051015 (unofficial English translation)

Child custody mediation, Act on Child Custody and Rights of Access (Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta/ Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt chapter 3a)

http://finlex.fi/sv/laki/alkup/1983/19830361

http://finlex.fi/en/laki/kaannokset/1983/en19830361 (unofficial English translation)

Norway

Civil mediation, the Dispute Act (tvisteloven) chapters 7 and 8

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-90?q=tvistelov

http://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/data/lov-20050617-090-eng.pdf (unofficial English translation)

Victim-offender mediation, the Act on National Mediation Services (konfliktrådsloven)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-49?q=konfliktr%C3%A5d

http://app.uio.no/ub/ujur/oversatte-lover/data/lov-19910315-003-eng.pdf (unofficial English translation of the repealed act (many provisions are still the same)

Child Custody mediation, the Children Act (barneloven)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1981-04-08-7?q=barnelov

https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/the-children-act/id448389/ (unofficial English translation)

Sweden

Victim-offender mediation, Act on Mediation in Penal Matters (Lag om medling med anledning av brott)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2002445-om-medling-med-anledning-av-brott_sfs-2002-445

Child custody mediation, Parental Code (Föräldrabalken) chapter 6 section 18a

https://lagen.nu/1949:381